Vår oppdragsgiver møtte mange hindringer på veien da han ønsket å sette opp en ny bolig på egen tomt. Arkitekt Shane Louange i Son Arkitekter fant løsningene.

På bakgrunn av tidligere samarbeid kontaktet utbygger Son Arkitektkontor til å bistå med et fortettingsprosjekt.
Tomten var på om lag 1.200 kvadratmeter, og eiendommen var bestående av en stor enebolig og dobbelgarasje.
Ønsket til utbygger var å rive eksisterende dobbelgarasje, og bygge en tremannsbolig.

Prosessen ble mer krevende enn det Son Arkitektkontor hadde tenkt på forhånd. Til tross for relativt stor tomt ble formen, terrenget og infrastruktur under terreng som skar inn i tomten en utfordring. Infrastrukturen kunne ikke flyttes og heller

ikke bygges nærmere enn én meter i fra.

Vi prosjekterte flere utkast før vi kom frem til at vi kun fikk til to nye boenheter, i form av en vertikaldelt tomannsbolig over to plan. Parkering og sportsboder til de nye boenhetene, samt eksisterende enebolig, ble lagt inn i kjelleretasjen.

«Tilgang til parkeringskjeller
løste jeg ved å foreslå
montering av en bilheis.»

Småhusplanen i Oslo kommune krever at hver av boligene skal ha tilgang til et 8 x8 meter felt på terreng til uteoppholdsareal. Dette 8 x 8 meter feltet skal være fritt for hinder eller bygningsdeler. Uteoppholdsareal ble lagt mellom eksisterende enebolig, og ny tomannsbolig med noen få centimeter å gå på. Kjørevei til parkeringskjeller ble lagt vest på tomten, langs tomtegrensen.

For å få kjørevei ned til parkeringskjelleren ble vi nødt til å søke dispensasjon på terrenginngrep og forstøtningsmurer. Vi viste til flere eksempler i nærområdet, men møtte sterk motstand fra kommunen på terrenginngrepene som måtte til. Selv om et tilsvarende prosjekt på nabotomten hadde blitt godkjent. Kommunen varslet om mulig avslag dersom vi ikke omprosjekterte tiltaket.

Det ble åpenbart at man måtte tenke nytt dersom man skulle lykkes med å få gjennom byggesaken, uten å redusere omfanget eller antall boenheter. Utfordringene kommunen fremmet rundt tilgang til parkeringskjeller løste vi ved å foreslå montering av en bilheis. Man ville på denne måten unngå behovet for massiv terrenginngrep og støttemurer, samt benytte eksisterende adkomstvei.

 

«Vi sendte inn en revidert søknad som ble godkjent!»

– forteller arkitekt Shane Louange.

Jeg er fagansvarlig i Son Arkitektkontor og har mitt hovedvirke innenfor prosjektering av næringsbygg.

I enkelte tilfeller så kan man møte større og mindre utfordringer i prosessen derav plan og tomteforhold, naboer eller rett og slett kommunikasjon med bygningsmyndighetene.

Jeg finner det veldig givende å løse utfordringene
og få i gjennom byggesaker.

Shane Louange

Arkitekt